Truy tìm đồng đội lập trình Mobile, Servers

Do nhu cầu phát triển các công nghệ tiên tiến nhất cho 123xe và các đối tác cũng như một số dự án Hàng khủng nhằm thay đổi thế giới tương lai. 123xe tuyển dụng các vị trí sau:

1. Lập trình viên Android

2. Lập trình viên iOS

3. Lập trình viên React-Native

4. Lập trình viên server-side (API, backends)


Sơ loại: Lập trình giải bài sau (có thể dùng C/C++, Java, golang, javascript … ) .

Given a string s, find and return the first instance of a non-repeating character in it. If there is no such character, return '_'.

Example

 • For s = "abacabad", the output should be
  firstNotRepeatingCharacter(s) = 'c'.There are 2 non-repeating characters in the string: 'c' and 'd'. Return c since it appears in the string first.
 • For s = "abacabaabacaba", the output should be
  firstNotRepeatingCharacter(s) = '_'.There are no characters in this string that do not repeat.

Input/Output

 • [execution time limit] 0.5 seconds (cpp)
 • [input] string sA string that contains only lowercase English letters.

  Guaranteed constraints:
  1 ≤ s.length ≤ 105.

 • [output] charThe first non-repeating character in s, or '_' if there are no characters that do not repeat.

[C++] Syntax Tips

// Prints help message to the console
// Returns a string
std::string helloWorld(std::string name) {
  std::cout << "This prints to the console when you Run Tests" << std::endl;
  return "Hello, " + name;
}

 


 

Gửi CV tại: thanhnt@123xe.vn , kèm lời giải bài trên